Pre-Audit Service

ห่วงโซ่อุปทานในปัจจุบันกำลังเผชิญกับการตรวจสอบอย่างละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากภูมิทัศน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีวิวัฒนาการ หรือระเบียบข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับแรงกดดันด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้น ทำให้การจัดการความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกมีความยุ่งยากซับซ้อนและการทำงานด้วยความโปร่งใสเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในจุดนี้เองที่บริการตรวจประเมินและการทวนสอบของเราสามารถช่วยให้ท่านจัดการความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกและผลการดำเนินงานได้

เราสามารถช่วยให้ท่านอุ่นใจได้ว่า ห่วงโซ่อุปทานของท่านจะเป็นไปตามข้อกำหนดที่ท่านวางไว้ ด้วยการให้บริการตรวจประเมินซัพพลายเออร์ไปจนถึงการตรวจประเมินภายใน ทีมผู้เชี่ยวชาญการตรวจประเมินและการทวนสอบของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือท่านได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าท่านจะต้องการให้เราทวนสอบว่าซัพพลายเออร์ของท่านมีคุณสมบัติสอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติเฉพาะของอุตสาหกรรมหรือไม่ หรือท่านต้องการบริการบางอย่างที่สอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์กรของท่านโดยเฉพาะ